# داشبورد

صفحه داشبورد

در صفحه داشبورد می توانید تمام کارهایتان که در کارنما هست را ببینید که عبارتند از کارهای منتشر شده، کارهای واگذار شده، کارهای واگذار شده به من، کارهای تکمیل شده و کارهای لغو شده.

لیست کارها در داشبورد

کارهای منتشر شده همان کارهایی هستند که شما در وبسایت کارنما منتشر کرده اید تا اینکه کارجوها بر روی انها پیشنهاد همکاری با شما را برای تکمیل ان کار بدهند.

کارهای واگذار شده همان کارهایی هستند که شما به عنوان کارفرما به کارجو واگذار کرده اید تا اینکه انرا انجام دهد ولی کار هنوز به اتمام نرسیده است و در جریان است.

کارهای واگذار شده به من همان کارهایی هستند که شما به عنوان کارجو در حال انجامش هستید یعنی اینکه پس از اینکه کارفرمای مربوط به یک کار منتشر شده پیشنهاد شما را برای انجام آن قبول کرد و کار را به شما واگذار کرد این کار در لیست کارهای واگذار شده به من در داشبورد شما قرار می گیرد.

کارهای تکمیل شده کارهایی هستند که شما به عنوان کارفرما یا کارجو انجام انرا به اتمام رسانده اید و تکمیل شده است. منظور از اینکه یک کار تکمیل شده اینست که ان کار توسط کارجو به اتمام رسیده و دستمزدش هم توسط کارفرما به کارجو پرداخت شده است.

کارهای لغو شده هم کارهایی هستند که شما به عنوان کارفرما یا کارجو انها را لغو کرده اید و انها قابل دسترسی در کارنما نخواهند بود.

کیف پول در داشبورد

در داشبوردتان می توانید موجودی کیف پولتان در کارنما را ببینید و انرا افزایش دهید یا اینکه به حساب بانکی شخصیتان منتقل کنید. برای اطلاعات بیشتر دراین مورد به منو کیف پول در همین راهنما مراجعه فرمایید.